Contact

Denumirea: Cabinetul Avocatului „Răileanu Petru”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Moscovei, 2
Codul poştal: MD-2068
mobil: (+373) 69111732
E-mail: raileanu.petru@gmail.com

Rechizitele bancare:
BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
codul băncii (BIC): MOBBMD22
codul fiscal (IDNO) 43780017
IBAN: MD63MO2224ASV60506147100